„A tudás hatalom”

„Scientia potentia est”

Sir Francis Bacon (1561-1626)

Szervezeti, Személyzeti adatok
 • 1.1.    Alapadatok
  • 1.1.1.    Az alapítvány hivatalos neve: Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány
  • 1.1.2.    Székhely: 1013 Budapest, Döbrentei u. 2.
  • 1.1.3.    Postai cím: 1013 Budapest, Döbrentei u. 2.
  • 1.1.4.    Telefon- és telefaxszáma: 36 1 794 4328 
  • 1.1.5.    Elektronikus levélcíme: titkarsag@pageobudapest.hu
  • 1.1.6.    Honlapja: www.pageobudapest.hu
 • 1.2.    Szervezeti felépítés

         
  Szervezeti és Működési Szabályzat
  • 1.2.1     Az alapítvány döntéshozó. Képviseleti és ügyintéző szerve a Kuratórium. A Kuratórium gondoskodik az alapítvány céljainak megfelelő működéséről, biztosítja az alapítványi vagyon gondos kezelését. A Kuratórium öt (5) főből áll, megbízatásuk határozatlan időre szól. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
   • a)    az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló elfogadása;
   • b)    döntés az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység folytatásáról;
   • c)    döntés az alapítványi vagyon felhasználásról;
   • d)    az Alapítvány éves költségvetésének, az arról való beszámolónak és az éves mérlegnek az elfogadása;
   • e)    a Kuratórium ügyrendjének elfogadása;
   • f)    döntés az Alapítvány igazgatójának személyéről;
   • g)    az Alapítványhoz való csatlakozás jóváhagyása, a csatlakozási kérelmek elbírálása;
   • h)    kuratóriumi tag visszahívásával kapcsolatos javaslattétel;
   • i)    az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának a jelen Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelő meghatározása, módosítása;
   • j)    döntés pályázatok, ösztöndíjak kiírásáról, azok feltételeiről, támogatások odaítéléséről, nyilvánosságra hozataláról;
   • k)    döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal, és ami jogszabály szerint a Kuratórium hatáskörébe tartozhat;
   • l)    döntés az Alapítvány belső szabályainak elfogadásáról, ennek keretében a jelen Alapító Okirat III. fejezetében foglaltakra tekintettel befektetési szabályzat elfogadásáról,   
   • m)   gazdasági társaság alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről, ingatlan adásvételéről, ingatlanon végrehajtandó beruházásról.
  • 1.2.2.    Az alapítvány működésének és gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő, megbízásuk határozatlan időre szól. A Felügyelő Bizottság tagjait, illetve az elnökét az Alapító kéri fel. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi:
   • a)    az alapítvány működését, gazdálkodását az ügyek teljes körét átfogóan, így különösen a kuratóriumi döntések összhangját az alapítvány Alapító Okiratában meghatározott alapítványi célokkal;
   • b)    az éves mérlegbeszámoló és elkészített könyvvizsgálói jelentés alapján az alapítványt és a Kuratórium tevékenységét.A Felügyelő Bizottság célvizsgálatot folytathat, ha az alapítványi célok megvalósítását, illetve a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja. A Felügyelő Bizottság szervezeti rendjét és működésének részletes szabályait ügyrendjében maga határozza meg. A Felügyelő Bizottság tagjait és elnökét az Alapító Okiratban meghatározott díjazás illeti meg.
 • 1.3.    Vezetők
  • 1.3.1    Az alapítvány Kuratóriumának elnöke: Csizmadia Norbert
  • 1.3.2    Az alapítvány Kuratóriumának tagjai: Lavich Erzsébet, Bogár László, Nagy Viktor, Hergár Eszter
  • 1.3.3    Az alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai: Dr. Dubéczi Zoltán (elnök), Dr. Polner Eörs (tag), Dr. Czifra Károly (tag)
  • 1.3.4    Az alapítvány igazgatója: Bendarzsevszkij Anton. 
  •  Az Alapítvány vezetői az alapítvány központi telefon- és telefaxszámán, illetve elektronikus levélcímén elérhetőek.
 • 1.4.    Alárendelt szervek
  • Szervezet irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése: nem értelmezhető
 • 1.5.    Felügyeleti és a nyilvántartást vezető szervek
 • Az alapítvány működése felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek:
  Név: Fővárosi TörvényszékNév: Fővárosi Főügyészség
  Cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 13.
  Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16Levelezési cím: 1881 Budapest, Pf.: 13.
  Központi telefonszám: +36 1 354 6000Központi telefonszám: +36 1 472 4000
  Faxszám: +36 1 354 4952Faxszám: +36 1 472 4163
  honlapja: www.fovarositorvenyszek.birosag.huhonlapja: www.mklu.hu