„A tudás hatalom”

„Scientia potentia est”

Sir Francis Bacon (1561-1626)

Az alapítványról

Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány (PAGEO)

A 21. századra felgyorsuló globalizáció, majd annak az egyik következményeként az egész világra kiterjedő század eleji globális gazdasági válság és az átrendeződő gazdasági világrend felértékeli a geopolitika szakterületének jelentőségét a gazdaságpolitikák szempontjából. A Magyar Nemzeti Bank törvényből adódó feladata, hogy elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogassa a Kormány gazdaságpolitikáját. A magyar kormány gazdaságstratégiai törekvése, hogy külgazdasági kapcsolataiban új piacokat célozzon meg, új együttműködési tereket és kapcsolatrendszereket alakítson ki, különös tekintettel az ázsiai, távol keleti lehetőségekre a keleti nyitás politikája jegyében. Magyarország számára nemzetstratégiailag fontos, hogy új alapokra helyezze viszonyát a világ különböző gazdasági és politikai aktoraival, különös tekintettel a keleti országokra, ugyanakkor meghatározó szereplővé tudjon válni egy közép-európai együttműködésben is. Ehhez a törekvéshez Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány tudásteremtéssel, elemzésekkel, nemzetközi és tudományos partnerségek kialakításával, a geopolitikai szakterület hazai aktivitásának serkentésével, a nemzetközi eredmények becsatornázásával tud hatékonyan hozzájárulni, miközben ennek eredményeit a jegybanki alaptevékenységben is alkalmazza. A geopolitika, mint interdiszciplináris szakterület elsősorban a közgazdaságtan, a geográfia és a politikatudomány határterülete, ugyanakkor egy olyan elemző rendszernek is tekinthető, amely a meghatározott földrajzi térben felmerülő kérdéseket komplex módon értelmezi és a megoldására összetett választ képes szolgáltatni. A geopolitika ezért a gazdaságpolitika fontos dimenziója, amelynek szakmai tudományos feltárása, teljesítményének ösztönzése gazdaságstratégiai jelentőségű.

Az Alapítvány célja:

 • olyan, a világ globális működését és a területi fejlődést leíró és prognosztizáló geostratégiai és geopolitikai tudásteremtés ösztönzése, amely segíti Magyarország és térségei, valamint a tágabb régió gazdasági fejlődésének előmozdítását;
 • a hazai és nemzetközi eredmények gazdaságpolitikai alkalmazásának ösztönzése; a geopolitikához kapcsolódó részterületek, mint például az ágazati és politikai trendek, biztonságpolitika, gazdaságtörténet, városfejlődés mélyebb feltárásának ösztönzése és nyomon követése;
 • a tématerületen az ismeretek és tapasztalatok hálózatos megosztása, ennek érdekében nemzetközi geostratégiai intézetekkel („think tank” műhelyekkel) való együttműködések ösztönzése és nemzetközi programokban való magyar részvétel elősegítése, nemzetközi eredmények hazai becsatornázása;
 • a szakemberek képzésének ösztönzése;
 • a legjelentősebb geostratégiai és geopolitikai szakértők, stratégiai gondolkodók hálózatának kiépítése és Magyarországra hívása; gazdaságföldrajzi és gazdaságtörténeti, területi gazdaságtani kutatások gazdaságpolitikában és társadalomirányításban és tervezésben alkalmazható eredményeinek ösztönzése;
 • gazdaságstratégiával és tervezéssel kapcsolatos szakmai közélet ösztönzése, különösen műhelymunkák és kutatócsoportok, fórumok támogatásával;
 • geostratégiai és geopolitikai szakmai publikációs aktivitás ösztönzése, nemzetközi szakirodalmak hazai megjelentetése;
 • a közgazdaságtan, a kapcsolódó társadalomtudományi és geográfiai szakterületek és a geopolitikával kapcsolatos összefüggések szakmai vizsgálata;
 • geostratégiai és geopolitikai kutatási intézmény kiépítése műhelyek bevonásával a fenti célok érdekében.

Az Alapítvány eszközei:

 • geopolitikai kutató intézet működtetése;
 • kutatási programok indítása, kutatások támogatása a tématerületen;
 • kutatási ösztöndíjak biztosítása PhD hallgatóknak, szakembereknek és kutatóknak;
 • szakkönyvek kiadása, publikációk támogatása;
 • nemzetközi workshopok és konferenciák szervezése és támogatása, a világ legjelentősebb geostratégiai és geopolitikai stratégiai gondolkodóinak meghívása Magyarországra;
 • geopolitikai, geostratégiai, valamint a gazdaság geográfiájával foglalkozó műhelyek működésének program alapú támogatása; lehetőség biztosítása fiatal geostratégiai és geopolitikai műhelyek számára, hogy részt vehessenek nemzetközi konferenciákon és workshopokon és programokon;
 • szakmai kiadványok, egyetemi jegyzetek és tankönyvek kiadásának támogatása;
 • nemzetközi geostratégiai és geopolitikai hálózat kiépítésének elősegítése; tervezési és jövőorientált döntés-előkészítő, döntéstámogató információs rendszer kidolgozásának ösztönzése;
 • a globális és nemzetközi kihívásokra adott helyi válaszok kezdeményezéseinek támogatása.

Az Alapítvány tervezett funkciói:

 • think tankként működés (tudományos szemlélettel, módszertannal megvalósuló elemzés, stratégiai tanácsadás, döntéselemzés, alternatívák kidolgozása);
 • a Magyarországot érintő globális folyamatok hatásainak vizsgálata és policy jellegű javaslatok megfogalmazása stratégiai intézkedésekre vonatkozóan;
 • hazai és nemzetközi partnerség építés;
 • az oktatásban és szakemberképzésben való részvétel, valamint kutatások és a szakterület szakmai teljesítményének ösztönzése.

Közérdekű adatok

Az alapítvány eredményei és beszámolója a 2014-es évben: 

2014-es egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet [pdf]
2014-es beszámoló kiegészítő mellékelte [pdf]
A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány kutatóintézetet és oktatási központot alakít ki[pdf]